با توجه به تفاهم انجام شده با سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ ساختمانی امکان مشارکت در ساخت ساختمان فراهم شده است.

و با داشتن شرکت حفوفی در این زمینه تمام فعالیت های اخذ پروانه و هماهنگی با سازمان نظام مهندسی انجام خواهد شد.

برای مشارکت در ساخت باید شرایط کامل زمین و یا ملک قدیمی مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تایید توسط کارشناسان وارد مذاکرات بعدی می شویم.