مصاحبه ها

پادکست ها

بررسی نکاتی درمبحث 19 مقررات ملی ساختمان – گوینده محمد پرهام فر

دستور العمل اجرای سیستم زمین در ساختمان ها. تهیه کننده: کانال متخصصین برق ایران – گوینده: ونوس صفری