با ثبت شرکت در دوبی امکان واردات تجهیزات از بنادر جنوبی وجود دارد. با در نظر گرفتن ارتباط قوی با شرکت های فعال در زمینه تجدیدپذیر این امکان برای واردات تجهیزات به صورت مناسب فراهم شده است.